Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye - Hrek
Navigci
 

Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap
 

Flvzrs a katolikus iskolban

Idén egy kicsit késbb, csak január utolsó napjaiban kapták meg a diákok félévi értesítjüket. A pedagógusmunkát és a diákok munkáját egyaránt értékeli ez a kis könyvecske, amely ugyan csak számokat tartalmaz, de mögötte mégiscsak sok-sok óra tanulás és tanítás áll. Gratulálunk mindenkinek, akik képességeiknek megfelelen végezték el az els félévet és bátorítunk mindenkit, akiknek kevésbé sikerült a félév, hogy több szorgalommal, odafigyeléssel eredményes évet zárjanak.


Cyb - februr 15 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 1826 megnyits ·Nyomtats

Vzkereszt nnepe

Január 6-án a katolikus egyház Urunk megjelenésének ünnepét, vízkeresztet ünnepli. Ebbl az alkalomból a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelv Általános Iskola, Középiskola és Kollégium mindhárom épületét, a Nagyboldogasszony Katolikus Iskolát, az Angyalkert Óvodát, valamint a Liska Középiskolát és Kollégiumot is megszenteltük. Az ünnepi szentmisén megáldott vízzel óvodások, diákok jelenlétében a szentelési szertartásokat Szántó József fesperes, c. apát, plébános, Zsova János káplán atya, valamint Taczman András és Muhari Ferenc diakónusok végezték. Imádkoztunk azért, hogy az új tanévben is Isten áldása kísérje a nagylétszámú intézményt.


Cyb - februr 15 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 1837 megnyits ·Nyomtats

Lelkinap Assisi Szent Ferenc nnepn

Október 4-én ünnepli az egyház Assisi Szent Ferenc rendalapító ünnepét, aki természetszeretetével, alázatosságával, egyszerségével új irányvonalat jelölt ki az egyház számára a középkor derekán. Iskolánk védszentjére az eltte való napon, kedden emlékeztünk lelkinap keretében.

A Ftemplomban bemutatott szentmisén dr. Novák István figazgató atya a gazdagság fogalmáról gondolkodott a jelenlév több mint 800 fs diáksereggel. Az apja vagyonát visszautasító Francesco rájött, hogy a földi vagyon nem sokat ér, csak néhány évtizedig lehet élvezni és végs soron nem ez tesz boldoggá. – Szüleink végzettségétl, munkahelyétl, fizetésétl, a küls körülményeinktl függetlenül nagyon gazdagok lehetünk lélekben. A földi kincset a moly megrágja. Égi kincset szerezhetünk, ha segítünk, szeretettel vagyunk a társaink felé, ha jót teszünk a rászorulókkal – elmélkedett beszédében az atya. Attól függetlenül, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, legnagyobb feladatunk elérni a legfontosabbat, a boldogságot. A Niagara-vízesés melll is az otthoni csap csöpögésére vágyó ember példájával zárta le gondolatmenetét az atya.

A szentmise után a Nagyboldogasszony iskola tornacsarnokában zenés evangelizációra került sor. Pintér Béla keresztény dalszövegíró, zenész, énekes találkozott diákjainkkal. Zeneszámaival gazdagított eladásában beszélt Jézus változhatatlan személyérl, önazonosságunk fontosságáról – ki vagyok én és merre tart az életem? –, az aggódás fölöslegességérl.  – Csak arra a napra van ráhatásunk, amit épp most élünk, senkinek nincs garantálva a holnapi nap. De a ma itt van. Ez a te napod, a te pillanatod. Örülj a mában! Legyél egy megérkezett ember, aki jól érzi magát a brében, élvezi a mindennapokat! – engedte útjukra a diákokat az eladó.


PA - oktber 15 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 2031 megnyits ·Nyomtats

Jszberny az n szememmel

A Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat ez év tavaszán hirdetett fotópályázatot a 12-25 éves korosztály részére, melynek témája és jeligéje „Jászberény az én szememmel” volt. Az ünnepi kiállítás-megnyitóra és díjkiosztóra október 3-án, kedd délután került sor a Városháza dísztermében.

 

Az ünnepi msort a Liska József Katolikus Középiskola tanulói adták. Barta Virgínia, az ünnepség narrátora a pályázókon és felkészít tanáraikon túl köszöntötte Szatmári Antalné alpolgármester asszonyt, Hajnal-Nagy Gábor alpolgármestert, Bohárné Bathó Rozália önkormányzati képviselt, Antics Istvánt, a Lehel Vezér Gimnázium igazgatóját, Magyar Gézánét, a Liska József Katolikus Középiskola igazgatóhelyettesét, Baráth Károly aranykoszorús fényképészmestert, a zsri elnökét és a zsri tagjait: Kerekné Mihalik Juditot, a Hamza Gyjtemény és Jász Galéria múzeumpedagógusát és Bíró Jánost, a Jász Napló szerkesztjét és fotósát.

A pályázat kiírói olyan pályamunkákat vártak, melyek bemutatják azokat a helyeket, ahol szeretünk lenni, amiket szeretünk itt csinálni, ami tetszik nekünk ebben a városban. A pályamunkákat csak digitális formában lehetett beadni szeptember 15-ig, és egy fotós maximum három képpel pályázhatott. A pályázatra 28 alkotás érkezett 10 fiatal felvételeibl.

Hajnal-Nagy Gábor köszönt beszédében elmondta, hogy megtekintve a kiállítást azt vehetjük észre, hogy nagy szeretettel készültek ezek a képek, a város legszebb részeit mutatják.  – A sokféle beállítás és kompozíció arról árulkodik, hogy ti szépnek látjátok városunkat. Éljetek ezzel a tehetséggel, amit kaptatok, gyakoroljátok, fejlesszétek ezt az adottságot! – biztatott az alpolgármester.

A továbbiakban a Liska József Katolikus Középiskola tanulói által összeállított msort tekintették meg a résztvevk, melyben azt fejezték ki a vers, a zene és a tánc erejével, milyen is tizenévesen ezer szállal kötdni a jász földhöz, az seinktl örökölt identitáshoz, és végs soron mit jelent magunkhoz ölelni azt az érzést, hogy hálás vagyok, hogy ide születtem, hogy ez az anyaföld fogadott.

Lrincz Alexandra Reményik Sándor Eredj, ha tudsz! cím versét szavalta el, majd Lipcsei Viktória és Péntek Petra jászsági népdalcsokorral örvendeztette meg a nagyérdemt. Fehér Lili, Molnár Dániel, Fecske Fanni és Andrási István jászsági táncokat mutattak be.

A zsri nevében Baráth Károly fényképészmester értékelte a beérkezett alkotásokat. Kiemelte, hogy a Promenád, a Korsós lány, a Nagytemplom és a Zagyvapart kedvelt témája volt a beérkezett fotóknak. Összefoglalta, hogy a fotós feladata, hogy meglássa a világban lév szépet, rosszat, jót, meghökkentt, gyógyítót, és ezt képes legyen megörökíteni, a közönség elé tárva a megragadott pillanatot. Ennek fényében a következ sorrend született:

 1. Varga Zsófi (Terplán SZKI)
 2. Baglyas Dominik (Liska)
 3. Lengyel Viktória (LVG)

A különdíjat Szatmári Antalné alpolgármester asszony adta át Pap Evelinnek (Liska) és kifejezte örömét, hogy mennyire jó látni, hogy az ifjúságnak más a szeme a város szépségeihez. Az ünnepség végeztével egy kisfilmet néztek meg a résztvevk a beérkezett pályamvekbl, melyet Nagy Tamás tanár úr állított össze.


PA - oktber 15 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 2132 megnyits ·Nyomtats

Mrival egytt krnk

Október els vasárnapján tartja a Barátok temploma hív közössége hagyományosan nagybúcsúját. Rózsafüzér Királynje tiszteletére dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya mutatta be az ünnepi szentmisét a több egyházmegyébl érkez zarándokok számára, akik zsúfolásig megtöltötték a ferences templomot és a templom eltti teret.

 

A bátor közéleti szerepvállalásáról ismert fpásztort Gattyán Márton ministráns köszöntötte Árpád vezér honfoglalás kori imájával, majd Lantos Tiborné, az egyháztanács elnöke üdvözölte a vendéget a jászok fvárosában. A szentmise elején a Benke László mvésztanár által készített festmény megáldására került sor, amely Kalkuttai Szent Teréz anyát ábrázolja és amely a templom falát fogja díszíteni.

Az igeliturgia olvasmányában Mikeás próféta jövendölése szerint hallhattuk, hogy „...te, Efrata, Betlehem, bár a legkisebb vagy Júdea nemzetségei között, mégis belled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.” A Megváltó születési helyének jövendölése után a szentlecke tanúsága szerint Mária együtt várta az apostolokkal a Szentlélek kiáradását Jézus halálát követen. Az evangélium szövegrészletében pedig az Angyali üdvözlet hangzott el. Az üdvtörténet három kulcsmozzanatára hívta fel tehát a figyelmet az igeliturgiai rész, és mindhez lényegi köze van Jézus anyjának, Máriának.

Szentbeszédében a püspök atya a váciak üdvözletét hozta el nekünk, és kifejezte örömét, hogy nemcsak átutazóban van városunkban, hanem végre láthatja a zsúfolásig megtelt ferences templomot. Prédikációját rózsafüzér titkokon való elmélkedésre építette fel. A Világosság Rózsafüzér Szent II. János Pál pápa újító kezdeményezése volt, és ennek ötödik titka: „aki az Oltáriszentségben nekünk adta önmagát.” Hogyan élte meg Mária az Eucharisztiát? A Szzanya él tabernákulum, él szentségház, ahogyan Szent II. János Pál hívja egyik apostoli buzdításában. Magában hordozta az Urat, gondoljunk csak az Erzsébettel való találkozására, amely jelenet a váci székesegyház foltárképén is látható.

Elválaszthatatlan rózsafüzér titok a következ is: „aki nekünk elküldte a Szentlelket.” A Szentlélek kiáradásakor értették meg az apostolok a feltámadás örömhírét, azt a jézusi ígéretet, hogy „Itt maradok veletek a világ végéig!” Arra buzdít minket mindkét titok, hogy fedezzük fel újra a Jézussal való találkozás örömhírét, éljük együtt Máriával a Szentlelket és fogadjuk hálás örömmel az Élet Kenyerét. Krisztushordozóvá kell válnunk nekünk is, kérni, hogy alakítson át minket a lelkületével, hogy visszamenve a világba ráismerjenek bennünk Jézusra. A templomajtóban nem ér véget a krisztuskapcsolat, az igazi kihívás a két vasárnap között hitelesen, igazi hitben eltöltött id. – Nekünk nem szabad félnünk. Jézus megígérte, hogy velünk marad. Segítsünk a világnak, hogy olyanná váljon, amilyennek Isten akarja látni! Legyünk Jézus képmásai, kérjük, hogy segítsen, alakítson, formáljon, finomítson szüntelenül! A Szzanya segítségével Jézus-hordozókká kell érnünk, és erre képessé tesz minket a mi Urunk – foglalta össze az ünnep üzenetét a püspök atya.

Felhívta a figyelmünket a Szent István-i örökségre is. Történelmi hagyatékunk is arra bátorít, különösképpen itt, jász földön, és most, még a folyó Szent László-évben, hogy reménykedve tekintsünk a jövbe! A 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra készülve emlékezett az 1938-as elz eseményre, a két világháború közti élénk hitéleti, mozgalmi életre, a romokból is építkezni tudó magyar néplélekre. Szeretettel említette az akkor tevékeny szerepet vállaló cserkészmozgalmat, a megújulás elmozdítóinak nevezte ket és szeretettel köszöntötte a jászberényi csapatot, lévén a püspök atya is cserkész.

A szentmise ünnepi fényét emelte a Liska József Katolikus Középiskola Vegyeskarának szereplése és Sisa Menyhért kántor orgonajátéka, aki erre az alkalomra szánt Mária-énekekkel segített imádkozni: „Máriával együtt kérünk, Szentlelkedet küldd el nékünk!” és „Rózsafüzér Királynéja, / mindnyájunknak édesanyja, / bajainkban, bánatunkban / ne hagyj el soha!”  A szentségi körmenet, az áldás és a himnuszok eltt Lantos Tiborné egy Lehel-kürtöt ajándékozott dr. Beer Miklósnak, hogy tartsa meg a jászokat jó emlékezetében és Vidovich Kálmán a 298. sz. Lehel Vezér Cserkészcsapat nevében a Jász Cserkészek Daloskönyvét adta neki ajándékba. Végül dr. Novák István figazgató-plébános atya Isten áldását kérte bátor és szinte közéleti szerepvállalására.

Általános képek: mrival1.jpg

Általános képek: mrival2.jpg

Általános képek: mrival3.jpg

Általános képek: mrival4.jpg


PA - oktber 10 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 1949 megnyits ·Nyomtats

TANV ELEJI GONDOLATOK

(Elhangzott a 2017. szeptember 4-i tanévnyitón.)

Szeptember eleje van, itt állunk egy újabb tanév küszöbén, hamarosan tanulni és tudni hív minket a cseng. Ne úgy gondoljatok erre a napra, mint a szürke hétköznapok kezdetére, a monoton munka újraindulására! Új élmények, életre szóló tapasztalatok, még felfedezésre és megértésre váró tudás eltt álltok! Hamarosan újra találkoztok osztálytársaitokkal, barátaitokkal, élettel töltitek meg a jól ismert folyosókat és termeket. Kezddnek a kis csatározások a dolgozatok és feleletek elhalasztásáért, a büfé eltti sorban állások, a testnevelés óra eltti átöltözésre igyekvés. Egy évfolyam most kezdi meg tanulmányait iskolánkban és bizony a végzs 12-eseknek ez lesz életük egyik legemlékezetesebb éve a szalagavató bállal, a ballagással és fiatal éveik egyik legnagyobb feladatával, a pályaválasztással. Mindannyiunknak van tehát feladata, munkája bven! A Nobel-díjas tudós, Szent-Györgyi Albert gondolataival indítjuk az új tanévet: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” A most kezdd tanévre kívánunk ert a jó gondolatokhoz, helyes döntésekhez, ert igaz mozdulatokhoz, nehéz lépésekhez. Szavakat, figyelmet, békét.

Nagy szárnyakat szeretnék adni neked,

hogy szállj,erseket,mint a karvalyé,

hogy a szabadság magasságában könny szárnyalással lebegni tudj,

és siklani az élet színein át,

a csendben meghallani a szelet,

és minden szót, melybl mesék születnek.

Emlékezz erre, és élvezd a repülést a tenger felett,

a fszálakon át, st - miért is ne?!-,

akár széttépett álmok között, mert mindennek, még a zúzmara jegének is értelme van.

Ers szárnyakat szeretnék adni neked,

hogy leküzd a távolságot,

a port, mely a szívedet szorítja,

és mindazt, mi aranynak látszik,

de amely valójában nem az.

Nagy szárnyakat szeretnék adni neked,

sr pelyheset,

hogy megóvjon, ha elvétenéd a repted,

és ha le is zuhansz, ne essen bajod.

Íme hát a szárnyak, melyeket adni szeretnék neked,

de nem lehet, mert csak te vagy, ki magadnak ket megteremtheted.

Kérjük együtt a Szentlélek kiáradását, és segítségét ez évi munkáinkhoz!

Jöjj, Szentlélek Úristen!

Helyettesítsd csendes nyugalommal,

A bennünk lév feszültséget.

Helyettesítsd csendes bizalommal,

A bennünk lév aggodalmat.

Helyettesítsd ers hittel,

A bennünk lév félelmet.

Helyettesítsd a kegyelem édességével,

A bennünk lév keserséget.

Helyettesítsd ragyogó fényeddel,

A bennünk lév sötétséget.

Helyettesítsd szeret melegeddel,

A bennünk lév hideget.

Helyettesítsd fényességeddel,

A bennünk lév éjszakát.

Helyettesítsd üdít tavaszoddal,

A bennünk uralkodó hideg telet.

Egyengesd ferdeségünket.

Vedd el büszkeségünk élességét,

De mélyítsd el alázatosságunkat.

Gyújtsd meg szeretetünk tüzét,

De oltsd ki szenvedélyeink tüzét.

Tedd, hogy úgy lássuk magunkat,

Ahogy Te látsz minket.

Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod.

Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint:

"Boldogok a tiszta szívek, mert meglátják Istent!"


PA - szeptember 16 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 1981 megnyits ·Nyomtats

Lelki gyakorlat

Miért? Minek?

Mottó: „Aki veszi a bátorságot, hogy csendben maradjon, az felfedezi az Isten jelenlétét.” (Marie Michel OCD)

ember:

 • test – fodrász, kozmetika, fitnesz
 • lélek – ima, szentségek, Biblia, lelkigyakorlat

lelkigyakorlat = lelki elmélyülés, Istennel való találkozás alkalma

cél:  

 • eltávolítsuk magunkból a rendezetlenséget
  megtaláljuk az isteni akaratot
  életünket e szerint rendezzük
  ert is kapunk ehhez

Személyes út: Az ember segítséget kap, hogy megszabaduljon attól, ami akadályozza Isten felé, hogyan változtasson az életén.

A kezdetekben, a keresztény ókorban sem volt ismeretlen elcsendesedés. (remeték, szerzetesek).

Középkor:

 • Loyolai Szent Ignác – a jezsuita rend alapítója
 • Lelkigyakorlatos könyve
 • Elmélkedési módszerek: a Jézus által meghirdetett értékek mellett, az egész életre szóló jó elhatározáshoz vezetnek

Szent Pál: Galatákhoz írt levél (Gal 5,13) „Testvérek, a meghívástok a szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal!”

Mi a szabadság?

 • ajándék
 • választási, döntési lehetség
 • felelsség
 • kényszertl való mentesség

Fajtái: háromnapos (adventi, nagyböjti) 8 napos, 30 napos

 • célcsoportok: fiatalok, pedagógusok stb.
 • pap vezeti – személyesen irányított
 • szentgyónás – életgyónás
 • Nem haszontalan idtöltés.
 • „Valami hiányzik az életembl.”
 • 2020 Budapest: Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 •  „Minden forrásom belled fakad.” (Zsolt 87,7)

PA - augusztus 30 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 2107 megnyits ·Nyomtats

Tanvkezd feltltds a pedaggusoknak

Augusztus utolsó hétvégéjén a Liska József Katolikus Középiskola tanári kara és vezetsége EFOP pályázati finanszírozásból Baranya megye székhelyén, Pécsett készült fel egy háromnapos kirándulás keretében a 2017/2018-as tanévre.

 

Az egész tanév során kitartó er gyjtését, a hangolódást és töltekezést dr. Novák István figazgató atya vezette. A jól összeszokott, összetartó közösség Kecskeméten keresztül haladva tartott a 2010-ben Európa kulturális fvárosa címet elnyert Pécsre. Szálláshelyünk a belvárosi Dóm Zarándokházban és a Ciszterci Házban volt. Els kiránduló napunkon bejártuk a 2014-ben hungarikummá nyilvánított, megújult Zsolnay Kulturális Negyed felbecsülhetetlen értéket bemutató gyjteményeit. Itt élt és alkotott a porcelángyártásról ismert Zsolnay család a 19-20. században. A múlt megrzése mellett a jelen bemutatása is szerepet kap a kiállító tereken, és szinte tapintani, magunkba szívni lehet a fantasztikus kreativitásról és szépérzékrl valló, világhír, legendás kézmves munka szellemét. Az esti közös vacsora, belvárosi séta és nézeldés lehetséget teremtett az eszmecserére, az új tanév kihívásaira való készüldésre, egymás felé való nyitásra, hiszen ilyen kötetlen helyzetben ritkán találkozik a több mint 70 fs közösség.

Általános képek: tanvkezd_feltltds.jpg

Másnap az ezeréves történelmi múlttal rendelkez, egyedülállóan négytornyú székesegyházba vezetett utunk, ahol szintén letnt évszázadok kultúrája és seink hite köszönt vissza a török idben megrongált Árpád-kori szobroktól és dombormvektl kezdve a magyar történelmi sorsfordulókat megjelenít Mária-kápolnán át a híres Jézus Szíve szoborig. Híven rzi az egykori reneszánsz fellegvár eszméjét az altemplomban nyugvó reneszánsz gondolkodó, az els magyarországi költ és pécsi püspök, Janus Pannonius sírhelye. A toronyból a baranyai lankákat és környez erdket csodáltuk meg, majd dr. Udvardy György, pécsi megyéspüspök várt minket baráti beszélgetésre a püspökség épületében. A katolikus egyház égisze alatt végzett közoktatás saját egyházmegyés tapasztalatait megvitatva elmondta, hogy hatalmas potenciált lát a katolikus iskolákban. A nyugodt pedagógusi légkör megteremtésén túl nagy érdemeket tud szerezni egy-egy egyházi iskola a hálóvetésben: lelkeket tudunk menteni az értékek mentén történ oktató-nevel munka során, Isten országának és nemzetünk gyarapodásának ügyén dolgozva. A püspök úr meghallgatta a jászsági viszonyokról történ beszámolót, a Liska Tagintézmény történetét és gratulált az Egri Egyházmegye legnagyobb létszámmal mköd katolikus iskolájához. A közösen elköltött ebéd után a hegyekben megbújó Mária-kegyhelyre, Máriagydre tartottunk. A Pécsi Egyházmegye területén található Máriagydi Kegyhely hosszú évszázadok óta ad vigasztalást a testi-lelki gyógyulásra váró zarándokoknak, akik évrl évre hitük kifejezéseként látogatnak el a Szzanya lábához, és közbenjárását kérve adnak hálát Isten oltalmáért. Eleink a súlyos terheket hozó nehéz idkben a kegyhely csodájából merítettek ert és hitet. Az évszázadok során a ferences rend gondoskodása, késbb az egyházmegyés papok odaadó szolgálata megrizte ezt a gazdag ajándékot. Mi is ezért érkeztünk ide: a figazgató atya celebrálta szentmisén pedagógusaink olvastak fel és teljesítettek zenei szolgálatot. Kértük Égi Édesanyánk pártfogását a 800 ft meghaladó tanulóifjúságunk minden diákjára, az elttünk álló komoly munkára. Látogatást tettünk a máriagydi Levendulás Házban, amelynek vezetje a kegytemplom kántora. Kóstoltunk levedulaszörpöt, -pálinkát, -lekvárt. A déli lankákat járva nem maradhatott el a hazai szl- és bortermesztés egyik fellegvárának, a villányi pincesornak a meglátogatása sem. A borkóstoló és a bségtál méltán csiklandozta ízlelbimbóinkat, majd megtéve hatását az édes ned megpróbálta rekeszizmainkat.

A harmadik napon hazafelé vettük az irányt, ezúttal Baján keresztül. A méltán híres halászlé és túrós csusza elköltése után a hosszú buszút lehetséget teremtett az élmények rendszerezésére és az újonnan nyert energia elraktározására a következ héten kezdd munkálkodásra.


PA - augusztus 30 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 2160 megnyits ·Nyomtats

Te Deum s rseki kitntets

Június 13-án, Páduai Szent Antal ünnepén zsúfolásig megtelt fiatalokkal az egri bazilika. Az Egri Egyházmegye területén mköd 49 oktatási intézménybl érkeztek tanulók és pedagógusaik az ünnepélyes tanévzáró szentmisére és díjkiosztásra.

Általános képek: 2017_06_13_001_eger.jpg

A Te Deumot dr. Ternyák Csaba érsek fpásztor mutatta be, aki szentbeszédében felhívta az egyházi iskolákban tanuló diákok figyelmét, hogy ízt kell adniuk az ízetlen világnak. „Ti vagytok a Föld sója!” Az egyházi iskolában tanulás legels feladata és célja, hogy hivatást adjon az ott tanulók kezébe és életébe. Hit, hivatás, hség: ezek voltak ennek a 2016/2017-es tanévnek a jelszavai. Azonban bátorság kell ahhoz, hogy valaki Isten róla álmodott tervét elkezdje az életében megvalósítani, azonban az Úr ehhez a sokszor rögös úthoz mindig megadja a kegyelmet. Végs soron pedig azok a boldog emberek, akik le tudják fordítani Isten szakmájukról, hivatásukról, tevékenységükrl alkotott álmát életükben.

Általános képek: 2017_06_13_002_eger.jpg

A zenei szolgálatota a Füleczki István káplán atya és egyetemi lelkész vezette kórus és zenekar látta el. A szaxofon mögül kilépve a szentmise után rövid beszédében a káplán atya köszöntötte a fiatalokat. A találkozás örömére hívta fel a figyelmet és arra, hogy ma különösen nagy szüksége van a fiatalságnak példaképekre. A mindennapi, igazi hitre épül imádságban és a helyes, Istenre hagyatkozó döntéshozatalban Szz Mária lehet útmutatónk. Ahogy is szabadon, örömmel, szeretettel kimondta az igent Isten hívására, így kell nekünk is tennünk. Ha, mint , félretesszük félelmeinket, Isten mellénk áll és azt súgja fülünkbe: „Ne félj!” Ez azért is fontos, mert kihat a világra, mi hogy vagyunk magunkkal, embertársainkkal, Istennel. Két lábon járó evangéliumos könyvvé kell igyekeznünk válni és ehhez hét támpontot sorolt fel az eladó: a hiteles életpéldákat, a rendezett emberi kapcsolatokat, a csendet, a Szentírás olvasását, a lelkivezetvel való rendszeres konzultációt, a szentgyónást és az Eucharisztiát.

Általános képek: 2017_06_13_003_eger.jpg

Beszéde után az érsek fpásztor kiosztotta a mintegy 150 díjazott kitüntetéseit, akik a legkülönfélébb területeken jeleskedtek az elmúlt tanév során. Iskolánk énekkara, a Liska József Katolikus Középiskola Vegyeskara a liturgikus eseményeken nyújtott magas színvonalú zenei szolgálatért elnyerte az érseki dicséretet, kérve további tevékenységükre Isten áldását. Az iskolai és városi eseményeken való helytállás mellett a Barátok templomának szentmiséire, a Szent Klára Idsek Otthonának és az Angyalkert Óvoda Tagintézménynek a falai közé is elviszik az Istennek való zenélés örömét. Tevékenységük nemcsak mvészeti jelleg, hanem evangelizációs küldetést és közösségformálást is jelent. A díjat Baginé Szalka Eszter kórusvezet és Kispál Lilla, valamint Adamecz József kórustagok vették át. A díjkiosztó közös ebéddel zárult az Érseki Palota kertjében.

Általános képek: 2017_06_13_oklevel_eger.jpg


Cyb - jnius 13 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 2989 megnyits ·Nyomtats

Helytlltak a gpszek kztt

Az Óbudai Egyetem immár hetedik alkalommal rendezte meg középiskolák számára az országos természettudományi „Bánki Online Versenyt”. A gépész tanulóknak szánt megmérettetés felölelte a matematika, fizika, villamosságtan, mechanika, anyagtudomány, géptan és ábrázoló geometria témaköröket, amelyre iskolánk 13.a osztályos tanulóiból alakult csapat is nevezett. (Valamennyien villamos képzésben részesülnek.)

Versenyzink a döntben három gépészcsapat mögött, a dicséretre méltó 4. helyen végeztek.

Általános képek: 2017_04_21_gepeszek.jpg

A Kirják István tanár úr által menedzselt csapat tagjai: Kormos Bence, Hornyák Krizosztom Boldizsár, Bóna László, Kisbakonyi Vince.

Cyb - mjus 08 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 4196 megnyits ·Nyomtats

Lisks sikerek a Samsung elektronikai versenyn

Idén ötödik alkalommal rendezték meg a Samsung Elektronika Versenyt. A Samsung Electronics Magyar Zrt. célja, hogy a régió oktatási intézményeinek kiemelkeden tehetséges diákjaival kapcsolatot létesítsen, és közülük néhányan ezt a folyamatosan bvül vállalatot ersítsék a jövben. Az elektronika tantárgy mellett fizikából és matematikából is megmérettettek a legjobbak. A versenyen megoldandó feladatok komplex tudást igényeltek.

Iskolánkat az els fordulóban 15 tanuló képviselte, közülük 5 f jutott a döntbe. Intézményünk 2013 óta résztvevje a Samsung Electronics Magyar Zrt. által megrendezett regionális versenynek. Az Automatikai technikus és az Ersáramú elektrotechnikus képzésben résztvev tanulóink minden alkalommal dobogós helyen végeztek. A 2016-2017. tanévben, els alkalommal a 12. évfolyamos tanulók közül ketten is bekerültek a legjobb tíz közé.

Általános képek: 2017_05_05_samsungverseny.jpg

Dönts diákjaink:

Gedei Dániel (14.a)        3. hely

Taskó Ádám (14.c)          4. hely

Kun Gábor (12.a)             7. hely

Kóczián Tamás (14.c)     8. hely

Nagy Bálint (12.a)            10. hely

Általános képek: 2017_05_05_samsungoklevel.jpg

A fenti helyezéseken túl idén is értékelték a legeredményesebb diákokat delegáló intézményt: az ezzel járó díjat, amely egy látogatási lehetség a Samsung Electronics Magyar Zrt. gyáregységébe, iskolánk igazgatója, Szabó László vette át.

A versenyen elért szép eredményekhez iskolánk mszaki munkaközösségének valamennyi tagja hozzájárult.


Cyb - mjus 05 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 4200 megnyits ·Nyomtats

Sponzoraink


Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye
OM az.: 035844 | 5100 Jszberny, Rkczi t 13-15.
Figazgat: Dr. Novk Istvn | Telefon: (57) 412-248
E-mail: kapcsolat[kukac]liska-szki.hu
Trsoldalaink

Szkhely intzmnynk:Eslyegyenlsg
 

Étkezés

Következö havi ebédbefizetés idöpontja:

Január 29. Kedd
Január 30. Szerda
Január 31. Csütörtök

Aktuális Étlap

Tájékoztató!
Megnyitás


Normatív étkezés igénylölap
Megnyitás

 

Facebook
Esemnyek
<< Janur 2019 >>
H K Sz Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

Bejelentkezs
 

Bezrs
Bejelentkezs
Felhasznlnv
Jelsz

Elfelejtetted a jelszavad?
Ignyelj egyet itt.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

A weboldal ksztihez kattints ide.