Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye - Hrek
Navigci
 

Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap
 

Templombcs a Bartok templomban

A Jézus Neve tiszteletére szentelt Barátok templomának egyházközsége hagyományosan január els vasárnapján ünnepli templombúcsúját. Idén ez az újév miatt egy héttel késbbre, január 8-ra esett.

A még karácsonyi díszbe öltöztetett templom foltárképén látható a titulus, a Barátok templomában ezen a freskón a karácsonyi  ünnepkörhöz kapcsolódó jelenet rajzolódik ki: Jézus templomi bemutatását, névadását és a nemzetek képviselinek térdhajtását szemlélhetjük. Az Újszövetségben olvassuk: „Ezért Isten olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.”

Általános képek: 20170130.jpg

A búcsúi szentmisét celebráló dr. Novák István plébános atya köszöntötte az ünnepl közösséget, akiknek élén az egyházközségi testület is megjelent. Bár Jézus nevének segítségül hívását a hívek az egyház születése óta gyakorolták, csak a késbbi évszázadokban, a középkorban terjedt el tisztelete. A szentbeszédet Taczman András diakónus mondta. Beszédét olyan szentírási idézetekre építette, amelyek Jézus nevének tiszteletére buzdítanak. Jézus neve héberül azt jelenti, hogy „Isten megszabadít”, így ez a legdrágább és egyetlen örökségünk, az a név, amelynek szellemében az apostolok elkezdték terjeszteni az örömhírt és Jézus tanítását. Ezek a külsleg szegény, nincstelen, gyenge emberek, de belsleg gazdag és ers hittérítk Jézus nevének erejébl olyan hitet kaptak, hogy édes igába tudták hajtani a mveltségükre büszke görögöket, a hatalmukkal kérked római birodalom embereit, és megszelídítették a pogányok eldurvult szívét. Jézus nevében ördögöket ztek ki, új nyelveken szóltak, a betegeket meggyógyították. Péter apostol volt az, aki elször hirdette Jézus nevének üdvözít hatékonyságát: „a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj föl és járj!” A diakónus emlékeztetett, hogy Jézus szent nevébl merítettek ert Budavár visszafoglalásánál eleink, az egri várat véd hs asszonyok és születetett meg seink szívében az elhatározás, hogy a törökök által lerombolt templomot, melyet áldozatos munkával újjáépítettek, Jézus Szent Nevére szentelik.

Jézus nevének segítségül hívása imánk során is segítségünkre van. Jézus maga mondta, hogy bármit kérünk az nevében az Atyától, megadja nekünk. Nem önmagának a névnek van értéke, hanem annak, amit kifejez: aki ezt a nevet bizalommal segítségül hívja, Jézus megtestesülésére, kínszenvedésére, halálára és feltámadására hivatkozik. Jézus nevében elmondott imáink végtelen érdemeire, megváltásának mvére, méltóságára támaszkodva szállnak fel az Atyához.

Szentbeszéde végén a diakónus kiemelte, mit is jelent búcsút nyerni a templom fünnepén, elbúcsúzni a már megbocsátott bneinkért járó ideig tartó büntetésektl. „A mai napon különösen rádöbbenünk arra, hogy milyen nagy áldás számunkra a templom. Nekünk, jászoknak, különösen kedves az imádságtól átitatott falak között együtt ünnepelni, Istennel találkozni. A búcsú azonban nemcsak a templom, hanem az egyházközség ünnepe is. Ezen a napon a közösség ünnepel, amelynek a keresztség által tagjai lettünk. Esztendrl esztendre rádöbbenünk arra, hogy mindnyájan nemcsak a városnak, hanem egyházközségünknek is tagjai vagyunk. Nemcsak az köt össze minket, hogy a városban lakunk, hanem az is, hogy a keresztségben Isten gyermekei, „testvérek” lettünk” – hívta fel a figyelmet összetartozásunk tudatára a szónok. Végül buzdított a hétköznapi szentmise-látogatásokra is, hiszen ez egy egyházközség életképességének és életrevalóságának fokmérje. „Adja Isten, hogy seink Jézus nevébe vetett töretlen hite és bizalma ma is lelkesítse híveink szívét! Szeret gonddal becsüljük meg, óvjuk és védjük templomunkat! Így váljék a mai templombúcsúnk mindannyiunk örömére és lelki üdvösségére!” – zárta le gondolatait.

A szentmise felemel hangulatát Sisa Menyhért kántor összeállítása emelte, aki seink karácsonyi énekeibl válogatott össze ünnepi énekrendet. A búcsúról hazatérve a templomajtóban Ilonka Boldizsár pékmester által készített bibliakenyérbl ehettek kóstolót az ünnepl hívek.

 


PA - janur 30 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 4609 megnyits ·Nyomtats

Karcsonyi kszlds a kzelg nnep jegyben

Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy decemberben több programon keresztül készülünk együtt a karácsonyra, Jézus születésére. Idén is sokféle tevékenység közül választhattak tanulóink, ki-ki érdekldési körének és tehetsége kibontakoztatásának is találhatott megfelel alkalmat.


December 19-én kézmves délutánt szervezett az iskola diákönkormányzata. Lehetség nyílt az ügyes kezeknek üvegfestésre, gyöngyfzésre, ajándékok és díszek készítésére. Az alapanyagokról a diákönkormányzat gondoskodott, az egész alkalmat pedig Pólyáné Balla Julianna tanárn fogta össze.

Adventi mveltségi vetélkedn mérhették össze tudásukat az osztályok csapatai. A vetélked feladatait Magyar Zsolt, Pernyész Anita és Bencsik Ferenc igazgatóhelyettes állították össze. A játékosok élvezték a megmérettetést, és közben még finom falatokat is eszegethettek a DÖK jóvoltából.

Az utolsó tanítási napon, december 21-én a Barátok templomában vettünk részt közösen a karácsonyi ünnepségen. Baginé Szalka Eszter kórusvezet tanárn irányításával iskolánk vegyeskara tudása legjobbját adva mindent megtett, hogy széppé és bensségessé tegye mindannyiunk számára az ünnepi várakozást. A verses-zenés összeállításban iskolánk 9-11. osztályos tanulói vettek részt. Elssorban az els karácsonyi történetet és az új élet születésének örömét járták körbe a választott szövegek, amelyeket a 10. d és a 10. e osztály tanulói olvastak fel. A saját hangszerelés énekek között szerepelt több száz éves hagyományra visszatekint és egészen modern is. Mind ezt hirdetette: „A kegyes Jézuska minekünk elhozta a váltságot!”

Dr. Novák István figazgató atya beszédében Dosztojevszkij Bn és bnhdés cím regényére hivatkozott. Utalt arra, hogy olyan karácsonyi ünneplést teremtsünk, ahol a szereteté, az emberi léptéké és az egymás felé fordulásé a végs szó. Közös éneklésre buzdítottak az énekkarosak mindenkit, együtt zengtük régi karácsonyi énekeinket, majd minden osztály képviselje átvette a jelképes karácsonyi ajándékot, a szaloncukrot.


PA - janur 30 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 4455 megnyits ·Nyomtats

Szalagavat bl a Jszbernyi Katolikus Iskolban

November 19-én, szombaton este különleges és eddig elzmény nélküli esemény részesei lehettek a bálozók: a Jászberényi Katolikus Iskola Nagyboldogasszony és Liska József Tagintézményeknek a végzsei szalagavató bált tartottak a néhány hónappal ezeltt átadott új Nagyboldogasszony-tornacsarnokban.

A hat végzs osztály két turnusban mutatta be táncait. Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Szatmári Antalné alpolgármester asszony, dr. Kiss András, a Liska József Alapítvány kuratóriumi elnöke, Antics István, a Lehel Vezér Gimnázium igazgatója és saját tagintézményeink igazgatói, Demeter Sándor és Szabó László. Mindkétszer dr. Novák István figazgató atya köszöntötte az egybegylt végzseket, ünnepl családtagokat, kollégákat, barátokat. Kiemelte, hogy a rendezvény hagyományteremt szándékú: az összevont katolikus iskola történetében elször rendezik meg a nívós eseményt saját épületben, és a tervek szerint így lesz ez a jövben is. Hárompillér rövid beszédében elször egy vallásos igazságot tárt az érettségi vizsga eltt álló fiatalok elé: másnap lezáródik az egyházi év, Krisztus Király ünnepe lesz. Ferenc pápa lezárja az Irgalmasság évét. Nekünk, az egyházi iskola közösségének az a legnagyobb értékünk, ahogy egymással bánunk, amennyi irgalommal egymás iránt viseltetünk. Majd egy közmondással folytatta: aki másnak vermet ás, maga esik bele. A rosszindulat soha nem tesz boldoggá, így a most átadott szalag is jelkép, erre figyelmeztet: megköt a jóra, csokorba fonja a jót. Végül egy vicces grafiti feliratot idézett: „Olyan rülten sietek elre, hogy néha még magamat is lehagyom.” Az atya figyelmeztetett, hogy miközben sietünk elérni céljainkat, dolgozunk az álmainkért, legyen idnk az élet esszenciáját is megélni: észrevenni a fák ragyogó színét, a Hold világító fényét, az élet tündökl jóságát. „Tirátok is vigyázzon a Jóisten és a Boldogságos Szz Mária!”- kért áldást a végzsekre.

Ezután megáldotta a szalagokat, majd az osztályfnökök sorban feltzték diákjaik most elkészült ballagási ruháira az elmúlt négy év lezárását jelképez szimbólumot. A Liska József Tagintézmény 12. a osztályosaira Pataki Róbertné, 12. b osztályosaira Sárközyné Nagy Edit, 12. d osztályosaira Pólyáné Balla Julianna, 12. e osztályosaira Zeke Lajos, 12. g osztályosaira Koczka Ferenc, a Nagyboldogasszony Tagintézmény 12. a osztályosaira pedig Deme Gábor osztályfnök tzte fel a szalagot. Hallhattuk Reményik Sándor Ha egyszer cím versét Nagy Gyöngyvér eladásában és a Nagyboldogasszony Iskola végzseinek szívhez szóló tolmácsolásában és saját hangszerelésében Mika Happy Ending cím zeneszámát.

Majd ezután következett az este fénypontja: felntt korba lép fiataljaink elegáns és alkalomhoz ill ruhákban bemutatták táncaikat a nagyérdemnek. Láthattunk hagyományos bécsi kering formációkat, rocky-t és szamba mixet. A táncpedagógusok között pedig Fehér Csaba, Móri Krisztina, Szabó Roland és az egyik végzs Nagyboldogasszony Tagintézménybe járó diák, Török Rebeka is megjelent. Az idnként szellemes, vicces megoldásokat sem nélkülöz produkciók felemelek és egyben meghatóak voltak: a hozzánk még szinte gyermekként érkez tinédzserek a felnttkor küszöbére értek, az egyik mérföldkövet jelent érettségi vizsga eltt állnak.

Az ünnepséget követen a végzsök pohárköszöntjére és közösen elköltött vacsorájára került sor az iskola ebédljében, majd hajnalig ropták a táncot az ünneplk.

Fotók: Nagy Tamás

Általános képek: 20170108g.jpg

Általános képek: 20170108f.jpg

 

Általános képek: 20170108h.jpg


PA - janur 08 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 5388 megnyits ·Nyomtats

Iskolnk nekkara a Szent Klra Idsek Otthonban

Iskolánk Vegyeskara immár hagyományosan végez szeretetszolgálatot a karácsonyra való felkészülés részeként a Szent Klára Idsek Otthonában.

Idén december 14-én érkeztünk Baginé Szalka Eszter kórusvezet tanárn irányításával az idsek ünnepét szebbé tenni. A verses-zenés összeállításban iskolánk 9-11. osztályos tanulói vettek részt. Elssorban az els karácsonyi történetet és az új élet születésének örömét járták körbe a választott szövegek.

Általános képek: 20170108d.jpg

A saját hangszerelés énekek között szerepelt több száz éves hagyományra visszatekint és egészen modern is. Mind ezt hirdetette: „A kegyes Jézuska minekünk elhozta a váltságot!” A meghatott és könnyeivel küszköd közönség velünk énekelte régi magyar karácsonyi énekeinket, de az idsek vendégszeretete, tisztaszívsége, hálája diákjainkat is mélyen megérintette. Beláthatatlan az a jobbító hatás, amit egy ilyen élmény az arra nyitott és fogékony fiatalok lelkivilágában el tud érni.

A távollév igazgatón, Vargáné Deme Katalin helyett Buschman Éva köszöntött minket és adta át az idsek kézzel készített ajándékát, egy dióhéjból összeragasztott gyönyör karácsonyi gyertyatartót.

Általános képek: 20170108e.jpg

Iskolánk vezetsége, pedagógusai és valamennyi diákja nevében kegyelemteljes, áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk az Otthon minden lakójának és dolgozójának!

 

 


PA - janur 08 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 4468 megnyits ·Nyomtats

Adventi szentmise az vodban

Iskolánk vegyeskara november 28-án, hétfn a Jászberényi Katolikus Iskola Angyalkert Óvoda Tagintézményében köszöntötte az Adventet az ünnepl apróságokkal.

Baginé Szalka Eszter kórusvezet tanárn irányításával érkeztünk meg reggel a legújabb tagintézménybe. Az ünnepi díszbe öltözött óvodában már várták a középiskolásokat meleg teával, kávéval, zsíros kenyérrel.

Általános képek: 20170108b.jpg

Az aulában kialakított szentmiséz helyre sorban megérkeztek a kisgyermekek és a szentmisét bemutató atya a Ftemplomtól, Zsova János is. Az atya rendre megszólította a szentmise közben a gyerekeket, beszélgetett velük az Advent lényegérl, a koszorú jelentésérl, a szentmise éppen aktuális részérl. Az ünnepi idszakhoz ill zenei szolgálat elnyerte az óvodások tetszését, a Mikulás-énekbe k is szívesen bekapcsolódtak.

Általános képek: 20170108c.jpg

Végül az atya megáldotta az adventi koszorút, közösen meggyújtottuk az els gyertyát és a kicsik eladásában hallhattunk egy karácsonyváró verset is. 


PA - janur 08 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 4594 megnyits ·Nyomtats

Keresztny-iszlm prbeszd Figazgati elads a Keresztny rtelmisgiek Szvetsge rendezsben

November 21-én teltházas eladást tartott az összevont katolikus iskola figazgatója, dr. Novák István plébános atya.

A számos kollégát is megmozgató eseményre már régen vártunk: a jászberényi közönség most hallhatta elször az atya doktori disszertációjának nagyon vázlatos és rövid összefoglalóját. Az eseményre a Szent István Házban került sor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szervezésében, így az egybegylteket a helyi csoport elnöke, Vargáné Deme Katalin köszöntötte. 

Az atya értekezésének témája egy mindannyiunk számára éget idszer sorskérdés: a keresztény-iszlám párbeszéd és annak teológiai lehetségei. Az atya felhívta rá a figyelmet, hogy a 2001. szeptember 11. után eltelt 15 forrongó év, a migrációs válság, az Iszlám Állam emberiségellenes rémtettei és a szinte sajnos mindennapos terrorcselekmények minden eddiginél szükségszerbbé tették a két világvallás közti párbeszéd kérdéseit. Leszögezte, hogy a dialógus, a párbeszéd a gondolkodó ember válasza a harccal szemben.

Általános képek: 20170108a.jpg

Eladása f gondolati ívét a két világvallás hasonlóságainak és különbségének bemutatása jelentette: beszélt az iszlám öt alappillérérl, a napi imáról, a böjtrl, a zarándoklatról, az alamizsnáról és a hitvallásról. Hallhattunk az iszlám hívk jelenlegi lélekszámáról, a Korán alapvetéseirl, a dzsihád valódi jelentésérl. Ezzel párhuzamosan szó volt a keresztény vallás alapvet dogmáiról, az satyákról, esetleges közös sökrl, a Biblia tanításáról. Az atya kitért a keresztény európai világ egyik legnagyobb problémájára is, amit a gondok melegágyának nevezett, ez pedig a 21. századi európai ember nihilizmusa. Kiürül, feleslegessé váló templomainkból kocsma, szupermarket, luxuslakás lesz, a jólét miatt kiüresed, küzdeni elfelejt társadalom pedig pontosan egy olyan rt termel meg, ami helyet adhat valami más térhódításának?

Eladása végén összegezte a kimeríthetetlen témát: Isten az élk Istene, nem megoldás a harc, a vérontás. A közös pont a szeretet! A Korán is egy könyörületes istenképet fest.  Salam aleikum! Béke veled!


PA - janur 08 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 5156 megnyits ·Nyomtats

„… bzom, van, ki vd…” – Szemerdi Bernadett Jszbernyben

A JÓ SZÓ Esték beszélgetéssorozat szi meghívott vendégei Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza színmvészek voltak városunkban november 23-án, szerdán este. Az eseménynek hagyományosan a Jászberényi Katolikus Iskola Nagyboldogasszony Tagintézményének ebédlje adott otthont. „Ahol az Ég és Föld összeér” – ez a sorozat mottója és ehhez mérten olyan közéleti vagy szakmájukban elismert eladók találkoznak a jászsági közönséggel, akik hitelesen és hen tudnak vallani hitükrl, istenkapcsolatukról, magyarságukról, emberségükrl.

Az est háziasszonya, Molnár Györgyné a mvészn egy riportjából vett szavaival köszöntötte az egybegylteket: „ – A mvész – még akkor is, ha nem hív – szolgál. Hiszem, hogy egy szerep megformálásakor, éneklés, versmondás közben csatornává, „üres edénnyé” válunk, amely a mennyei Atya által telítdik meg. Nekem ebben az a dolgom, hogy ezeket a felsbb tartalmakat tehetségemhez mérten, magamon átszrve továbbadjam. A színház, az eladómvészet szolgálat, és minden egyes szolgálat ünnep, mely az embert nemesíti, magasabb régiókba emeli.” Szemerédi Bernadett mvészn egy kis bánáti településrl, Hódegyházáról indult el, hogy Szeged érintésével Budapesten kössön ki. Vallomásában elmondta, hogy pályakezd, szabadúszó, hív színészként állt a gyógyító mvészet szolgálatába, hogy felsbb, érzékszervekkel nem tapasztalható tartalmakat közvetítsen hallgatóságának. Irodalmi zenés összeállításában irodalmunk istenes tematikájú alkotásait idézte fel, többek között szavalt Sík Sándor, Reményik Sándor költeményeibl.

A megidézett verssorokat személyes ars poéticájával fzte egésszé az eladó. „A nyelv ma néktek végs menedéktek” – vallotta Reményik Az Ige cím versében a vérzivataros 20. század eleji Erdélyben, amikor tényleg élet-halál kérdése volt a magyar szó. Ennek kapcsán beszélt Szemerédi a kimondott és leírt szó felelsségérl. A szavak ereje nemcsak mindennapi, személyes ügyünk, egy színmvésznek ez a kenyere, felelssége, vállalt hivatása. „A színházkultúra összefonódott a magyar nyelv ügyével, így a színésznek még súlyosabb feladata, hogy a jó szót hangoztassa és hozza el közönségének” – vallotta bemutatkozójában. A szavakkal kapcsolatban nem megkerülhet kérdés a csend retorikája, amire szintén kitért az egyórás eladás. Nemcsak a megidézett mvészeti alkotásokban hallhattunk a csend erejérl, nehézségérl, hanem személyes élettörténetébl is a hallgatók elé tárt két olyan epizódot, amikor a „jó Atya” – ahogy hívta –, egy idre elhallgattatta. Az egyik egy súlyos gégebetegség idszaka volt, a másik egy erdélyi turné, amikor pedig a természet fensége intette csendre a mvészt. Ezekben a küzdelmes idszakokban türelemmel, alázattal tanulta a szolgálatot, azt, hogy a fájdalom nemesre ötvöz.

Egy másik személyes epizódban beszámolt jótékonysági munkájáról. Egy fellépés alkalmával megismerkedett Kiss Márton erdélyi atyával, aki elhívta Bélfenyérre, egy Nagyvárad melletti kis településre. Miután belelátott az atya munkájába és az általa vezetett gyermekotthon mindennapjaiba, felajánlotta, szívesen énekel a javukra. Ha kapta ezt az adományt a Jóistentl, akkor szerette volna jótékony célra is fordítani. Életének ezzel a szeletével talán többet kapott a gyerekek hálája által, mint amit adott. A nemcsak prózai mfajban jelesked színészn varázslatos, simogató énekhangja, dísztelen, minden allröktl mentes, szinte eladásmódja igazán elért a hallgatóság szívéhez. Elhangzott Celine Dion és Andrea Bocelli világhír dala magyarul Nézz rám, Istenem címmel; valamint az Egyiptom hercege cím mesébl a Mert küld száz csodát cím dal; Leonard Cohen Hallelujah-ja egy sajátos fordításban; Zorán szerzeménye, a Kell ott fenn egy ország és a kántor nagyapától tanult ének, az Itt vagyok most, jó Uram.

A színésznt lélekemel eladására vlegénye, Széplaky Géza színmvész is elkísérte. A megidézett Tóth Árpád- és Ellen Nitt-sorokon kívül menyasszonyára pillantva csak ennyi személyes vallomást tett: „Ugye értik, hogy miért kértem feleségül?” Az este hagyományosan a jelenlévk között CD-sorsolással ért véget. A legközelebbi beszélgetésre a következ év tavaszán kerül sor. A színésznnek ezzel nem ért véget jászberényi tartózkodása, másnap az Udvari Kamaraszínház produkcióját, a Kié ez az ország? cím történelmi drámát hozta el színésztársaival a jászberényi közönség elé.


PA - janur 08 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 4871 megnyits ·Nyomtats

A sznhz az osztlyterembe kltztt!

November 16-án rendhagyó osztálytermi komplex színházi nevelési eladás közönsége lehetett a Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska József Tagintézményének 10.e és 10. g osztálya.

Az osztálytermi színházi nevelési eladás rendkívül friss és impulzív mfaja a színházi nevelési területnek. Magyarországon az utóbbi években egyre több színház és társulat vállalkozik arra, hogy megismerje, megtapasztalja ezt az igencsak izgalmas formát. Nem véletlen, hiszen ez a forma lehetvé teszi, hogy a fiatalok saját környezetükben, aktív részvételükkel, közösen megtapasztalhassák a dráma szerepét az életükben. A programmal a mvészek „házhoz”, azaz osztálytermekbe érkeznek. Az eladás néz- és játékterét iskolapadokból, székekbl alakítják ki, minimális kelléket használva. A színházi eladást interaktív játékokkal szakítják meg, hogy az osztályközösséggel közösen gondolkodjanak azokról a kérdésekrl, amelyeket a történet szerepli körüljárnak.

Általános képek: 20161204.jpg

A Verona 1301 cím darabot a Malom Színház és Fnix Fészek Mhelyház szervezésében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház mvészei adták el. A háromfs színészgárda játékát egy drámapedagógus által vezetett foglalkozások váltották. A Shakespeare Rómeó és Júliája nyomán készült darab olyan emberi és társadalmi kérdéseket feszegetett, mint hogy miért és miként szól bele a fiatalok életébe a felnttek világa.

„Mi a név? Mit rózsának hivunk, Bárhogy nevezzük, éppoly illatos. Ha Rómeót nem hívják Rómeónak, Szakasztott oly tökéletes marad Akármi néven…” – dühöng tehetetlenségében Júlia az erkélyen. A tizenhárom éves lány most tapasztalja meg a generációkon keresztül hagyományozott gylölet képtelenségét. Hiszen neve miatt gylölnie kellene azt a fiút, akibe pár órája beleszeretett. A fiatalok képtelenek elfogadni a családjaik által támasztott normát. Nem akarják gylölni, akit gylölniük kellene, és nem akarják összekötni az életüket azzal, akit nem szeretnek. „Amikor egy tragédiában úgy dönt valaki, hogy meghal, akkor az emberség mellett dönt. A tragikus hs nem tud kompromisszumot kötni az embertelenséggel – elképzelhetetlen lenne, hogy Antigoné meggondolja magát, vagy Oidipusz vállat vonva úgy dönt, hogy mégsem vakítja meg magát” – fogalmaz Edward Bond, angol drámaíró, kortárs színházi gondolkodó. Rómeó és Júlia sem dönthet másként, hiszen elfogadhatatlannak tartják azt a világot, amelyben kénytelenek volnának tovább élni. Amely világban nem dönthetnek szabadon, amely világot alapveten meghatározzák az érdekkapcsolatok, és amely világban egy másik társadalmi csoporttal – másik családdal – szembeni gylölet meghatározza a hétköznapokat. k az emberség mellett döntöttek.

A szerdai projekt tele volt izgalmas megoldásokkal. Milyen mértékben emelhet be Shakespeare nyelve egy modern darabba és mely részek viselik el az átdolgozás beavatkozását? Hogy lehet fiatal férfiként a dajkát megjeleníteni, fiatal lányként pedig a ferences barátot? Hogy lehetséges egy ilyen sokszerepls történetet hárman eladni? Melyik szerepl az, amelyik arctalanságában arra sem érdemes, hogy a színpadon megjelenítsék? Mi történhetett azután, hogy a dráma véget ér, hogy az utolsó mondatok is elhangzottak? Mit jelent egy név, amit a világra szület kisbaba megkap? Hogy lehet szoborcsoportot emelni diákokból a szereplknek? Hogy lehet „bekopogtatni” a történetbe és megszólítani egy-egy szereplt, megkérdezni tle döntései miértjét?

A rendhagyó osztálytermi színházi nevelési eladás célja volt, hogy a drámában kibontakozó konfliktusok miértjén gondolkozzanak a mvészek a résztvev diákokkal, hogy a színház nyelvén keresztül körüljárják azokat a krízishelyzeteket, traumákat, amelyeket végigélnek a történet szerepli. A középiskolás közönség számára ezen az eladáson tényleg a szemük láttára elevenedett meg az irodalom, olyan életre szóló élményt adva, amit magukkal tudnak vinni a hétköznapjaikba. A mvészet tényleg az tudott számukra lenni, aminek lennie is kell: iránytnek, gondolkodás-és személyiségformáló ernek, valami olyannak, „ami lemossa a lélekrl a mindennapok porát.”

Általános képek: 20161204b.jpg


PA - december 04 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 4838 megnyits ·Nyomtats

nnepi megemlkezs iskolnk vdszentjnek napjn

Október 4-én, kedden történelmet írt a Liska Középiskola: hosszú évtizedek óta elször készült színpadi eladás, amelyet az egész diákság és a tanári kar együtt tekintett meg. A hiánypótló eseménynek eddigi oka a helyhiány volt, azonban az augusztusban átadott Nagyboldogasszony iskolai tornacsarnok méltó otthona lesz a reményeink szerint most elkezdd és folytatódó diákszínpadi eladásoknak.

Általános képek: szentferenc6.jpg

Október 4-e Assisi Szent Ferenc ünnepe, egyben iskolánk védszentjének napja is. Az els négy óra után kezdték megtölteni a csarnokot diákjaink és valamennyi pedagógus is. A 10. g osztály tanulója, Cs. Nagy Szilvia nyitotta meg a msort az aradi vértanúkra való emlékez soraival. Majd dr. Novák István figazgató atya osztotta meg velünk ünnepi gondolatait. Üdvözölte a hagyományteremt kezdeményezést, jelképesen átadta használatra az új épületet és kérte, hogy töltsük meg élettel. Majd Assisi Szent Ferencre emlékezett: kiemelte, hogy azért t választották az egyházi iskolává válás kezdeményezésekor védszentnek, mert letisztult egyszersége, az evangéliumi tanításhoz való ragaszkodása mindannyiunk hétköznapi életében példaérték. Felhívta a figyelmet Szent Ferenc adakozó, segít jószándékára is és egyben megköszönte valamennyi osztálynak a gyjtést a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára.

Általános képek: szentferenc7.jpg

Az ünnepséghez két iskolai verseny is kapcsolódott. A figazgató atya átadta az angol és a német nyelvi iskolai megmérettetés dobogós helyezettjeinek a diákönkormányzat ajándékait. Majd a rajzverseny értékelésére került sor: a Hamza Gyjtemény és Jász Galéria pedagógusa, Kerekné Mihalik Judit értékelte a beérkezett pályázatokat, átadta a jutalmakat és rövid összegzést adott a díjazott alkotásokról, amelyeket a kiállított paravánon meg is lehetett tekinteni. Ma már iskolánk falait díszítik ezek a képek. Mindkét verseny díjazottjairól külön bejegyzésben lehet tájékozódni.

Ezt követen a „Ne sokat tégy, de azt jól!” cím színdarabot tekintettük meg a 9.b osztály eladásában. A Szent Ferenc életét összefoglaló jelenetsorozatot Franco Zefirelli Napfivér, Holdnvér cím kultikus filmjének kulcsjeleneteibl állítottuk össze. A képekkel kísért színpadi eladást a Liska Vegyeskar lelket emel énekszava kísérte. A kórus a világhír filmzene magyar fordításával színesítette a jeleneteket, illetve a Szent Ferenc imáiból összeállított énekekkel. Nagy és bátor tett volt az iskolánkba egy hónapja érkezett új diákokkal ilyen komoly vállalkozásra szánni el magunkat, de elfogulatlanul állíthatom, hogy ezek a szereplk és az énekkarosak, hangszeresek igazán kiléptek a komfortzónájukból és tudásuk, szorgalmuk legjavát adva készültek sok-sok próbán keresztül erre a nagyközönség eltti eladásra. Talán csak az tudja felmérni, mekkora szervezést és koncentrációt igényel egy ilyen többféle szintet mozgató alkotásnak az eladása, aki már részt vett hasonlóban. A színpad összeállítása, a képek kivetítésének megszervezése, a paravános kiállítás, a hangosítás és a jelmezek gondos kiválasztása, a szereplk lelki felkészítése mind-mind olyan részfeladat volt, amit egy-egy kolléga vállalt magára. Ezúton is hálás köszönet mindannyiuknak! Valamennyi szerepl igazgatói dicséretben részesült munkája elismeréséül, valamint a 9. b osztály egy közös zsíros kenyér és tea-reggelin vett részt köszönetképpen.

Általános képek: szentferenc3.jpg

Általános képek: szentferenc4.jpg

Általános képek: szentferenc5.jpg

Úgy láttam, a jó Isten áldó keze a kezdetektl fogva vezetett minket és talán eljutott az ért fülekhez az az üzenet, amellyel ezek a fiatalok érkeztek az iskola közönsége elé azon a borongós kedd délelttön. Adja Isten, hogy ennek az ünnepségnek az érdemszerz mivolta valamennyi diákunk lelkében elkezdje a jobbító, formáló, alakító munkát! Kérjük, hogy ez a lelkület és szellemiség dolgozzon belül bennünk és csak vigyen elre! „Ahol a kincsed, ott a szíved is" - ezt mondta Ferenc a legvégén.

(fotók: Nagy Tamás)

T.M.


PA - oktber 23 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 5012 megnyits ·Nyomtats

Iskolnk Vegyeskara az voda tagintzmnyben

Szeptember 20-án, kedden a Liska Vegyeskar néhány képviselje részt vett az Angyalkert Óvodának, intézményegységünk legújabb tagjának els szentmiséjén.

Általános képek: mise_voda1.jpg

A havi rendszerességgel bemutatott szentmiséken a többi tagintézmény diákjai is segédkeznek majd. Dr. Novák István figazgató atya nagy szeretettel szólította meg az elcsarnokban az oltárt körülül csöppségeket, és az nyelvükön beszélgetett velük a templomok fontosságáról, a jócselekedetekrl és a szeretteinkért mondott imáról. Baginé Szalka Eszter kórusvezet irányításával a középiskolás diákok gondoskodtak a zenei szolgálatról. Éneküket hangszerekkel is kísérték a kicsinyek legnagyobb ámulatára.

Általános képek: mise_voda2.jpg

A havonta bemutatott szentmisék nagyszer alkalmat adnak arra, hogy a résztvevk megtapasztalják az összetartozás szépségét, azt az ert, hogy mindannyian ugyanannak az egyháznak a tagjai vagyunk: kicsik és fiatalok, óvónk és gondnokok, tanárok és ministránsok egyaránt.

(fotók: Óvoda)

T.M.


PA - oktber 23 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 5024 megnyits ·Nyomtats

BEISKOLZSI TJKOZTAT 2017_2

 

 

Megtekintéshez kattints rá  

Itt megtekinthet!

 

 


Rendszergazda - oktber 21 2016 · Rszletek · 4975 megnyits ·Nyomtats

Sponzoraink


Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye
OM az.: 035844 | Figazgat: Dr. Novk Istvn | Telefon: (57) 412-248
E-mail: kapcsolat[kukac]liska-szki.hu
Trsoldalaink

Szkhely intzmnynk:Eslyegyenlsg
 

Étkezés

Következö havi ebédbefizetés idöpontja:

November 28. szerda
November 29. csütörtök
November 30. péntek

Aktuális Étlap

Tájékoztató!
Megnyitás


Normatív étkezés igénylölap
Megnyitás

 

Facebook
Esemnyek
<< November 2018 >>
H K Sz Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 

Bejelentkezs
 

Bezrs
Bejelentkezs
Felhasznlnv
Jelsz

Elfelejtetted a jelszavad?
Ignyelj egyet itt.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

A weboldal ksztihez kattints ide.